Kwaliteitsmonitor


Data gestuurd werken is een belangrijk uitgangspunt in West-Brabant West (Regiovisie jeugdhulp 2022-2025). Met elkaar wordt het gesprek gevoerd over de trends en ontwikkelingen die uit de data blijken. De kennis en expertise van professionals zijn nodig om de data te duiden, zodat op basis van daarvan met elkaar kan worden vastgesteld wat goed gaat en wat beter kan. Door van elkaar te leren en met elkaar concrete verbeteracties te formuleren, wordt ernaar gestreefd de jeugdhulp in de regio steeds beter te laten aansluiten bij de behoeften van jeugdigen en hun gezinnen.

Om data gestuurd te kunnen werken, leveren jeugdhulpaanbieders en lokale toegangen zowel data aan over de kwantiteit als over de kwaliteit van de geboden hulp. Deze data worden respectievelijk getoond in Grip en in de Kwaliteitsmonitor.

Waarom hebben wij een Kwaliteitsmonitor en GRIP-dashboard?

  1. Om de de jeugdige (en /of zijn/haar opvoeders) zijn/haar stem te laten horen om de hulpverlening te kunnen verbeteren.
  2. Jeugdhulpaanbieders en lokale toegangen krijgen beter inzicht in hun hulpverlening, leren hiervan en kunnen hun zorg verbeteren. Lokale toegangen krijgen meer inzicht in de zorg die wordt geleverd door de jeugdhulpaanbieders en kunnen de jeugdige beter doorverwijzen.
  3. Met data en informatie kunnen we beleid ontwikkelen en onderzoek doen naar de ontwikkelingen binnen ons zorglandschap, de sturing op en de inrichting van het stelsel, de noodzaak tot aanpassing van de werkprocessen en de jeugdhulpcatalogus.

Wat is de Kwaliteitsmonitor?

Met de kwaliteitsmonitor Jeugd krijgen we inzicht in de kwaliteit van de hulpverlening door jeugdhulpaanbieders en gemeentelijke toegangen. Voor de uitvoering van de Kwaliteitsmonitor heeft de regio afspraken gemaakt met een samenwerking van de bedrijven Praktikon, Initi8 en TNO (oftewel het PIT-consortium).

Wat is de Kwaliteitsmonitor? Wat levert het mij op? Vragen die je als (nieuwe) medewerker bij de gemeenten of bij jeugdhulpaanbieders over ons stelsel zou kunnen hebben. In 2,5 minuut krijg je in onderstaand filmpje een goed eerste beeld waarom wij de Kwaliteitsmonitor een onmisbaar onderdeel van ons stelsel vinden.

Wat meten wij met de Kwaliteitsmonitor?

De VNG en brancheorganisaties hebben met steun van het Nederlands Jeugdinstituut een landelijk geharmoniseerde set outcome-indicatoren vastgesteld. Wij sluiten aan bij deze set en hanteren dezelfde definities (meer informatie: https://www.nji.nl/monitoring/outcome-indicatoren). De indicatoren zijn:

  1. Uitval
  2. Clienttevredenheid
  3. Doelrealisatie:
  • Zonder hulp verder
  • Vermindering van problematiek (in WBW meten we deze indicator alleen door middel van de ROM-systematiek. Doelrealisatie door middel van de GAS-systematiek is geen onderdeel van de Kwaliteitsmonitor)

Meer praktische informatie over de kwaliteitsmonitor is via onderstaande link te vinden.

Nieuws
Aan de slag