Doorontwikkeling accountgesprekken hoogcomplex en reviewgesprekken


De account- en reviewgesprekken hebben vanaf half oktober een nieuw jasje. Vanuit aanbieders en gemeenten ontvingen we signalen dat hier behoefte aan was: om tijdens de gesprekken inhoudelijke en procesmatige knelpunten met elkaar te bespreken, om met elkaar daarvan te leren en het stelsel continu verder te verbeteren.

Met behulp van jullie feedback hebben we daarom deze gesprekken doorontwikkeld. Twee belangrijke veranderingen zijn:

 1. De borging van een continue leerstructuur, zodat we de jeugdhulpverlening en het stelsel kunnen blijven optimaliseren. Dit gaan we doen door uit de reviewgesprekken/accountgesprekken de rode draden te halen. Deze rode draden worden teruggekoppeld naar de diverse overlegtafels en plenaire bijeenkomsten en gezamenlijk worden verbeteringen geformuleerd. Dit zorgt voor transparantie en stelt ons in staat om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De account- en reviewgesprekken zijn daarmee de start van een cyclus.schema account en review gesprekken
 2. We gaan meer op maat bepalen waar het gesprek over gaat. Data vormen daarbij de basis. Ruim voorafgaand aan het gesprek wisselen we data met elkaar uit en bepalen we aan de hand daarvan de agendapunten. Dit vraagt meer voorbereiding aan de voorkant, maar zorgt ervoor dat we tijdens het gesprek meer de diepte ingaan. Hierdoor kunnen ook de juiste mensen, die kennis hebben over de onderwerpen, uitgenodigd worden om deel te nemen aan het gesprek.

De processtappen

Ben je nieuwsgierig geworden welke stappen er zijn voor, tijdens en na het gesprek? Dit is uitgewerkt in een flow chart. De link staat rechts hiernaast

Vervolgproces

Vanaf half oktober 2023 zijn we de accountgesprekken hoogcomplex en reviewgesprekken weer voeren. Na iedere gespreksronde evalueren we de gesprekken. Hiervoor halen we feedback bij jullie op hoe jullie de gesprekken ervaren en wat er nog aan verbeterd kan worden. Op deze manier kunnen we de gesprekken verder doorontwikkelen met elkaar.

Wat betekent de doorontwikkeling voor jou?

 1. Als jeugdhulpaanbieder van een zorgcombinatie.
 2. Als gemeente
 3. Als lokale aanstuurder
 4. Als beleidsadviseur bij een gemeente.

Als jeugdhulpaanbieder van een zorgcombinatie vragen wij je om:

 • Eigen relevante data via de mail aan het ZI2T aan te leveren. Het ZI2T vraagt dit via de mail uit enige tijd voorafgaand aan het gesprek.
 • Het gesprek voor te bereiden. Onder andere in het voorbereidend overleg met de regio enkele weken voorafgaand aan het gesprek. Dit gesprek wordt door het ZI2T ingepland.
 • Aanwezig te zijn bij het gesprek.
 • Afspraken uit het gesprek na te komen.
 • Aanwezig te zijn bij overlegtafels hoogcomplex om de rode draden en verbetervoorstellen te bespreken.

Als gemeenten in de reviewgesprekken vragen wij je om:

 • Eigen relevante data via de mail aan het ZI2T aan te leveren. Het ZI2T vraagt dit via de mail uit enige tijd voorafgaand aan het gesprek.
 • Het gesprek voor te bereiden. Onder andere in het voorbereidend overleg met het ZI2T enkele weken voorafgaand aan het gesprek. Dit gesprek wordt door het ZI2T ingepland.
 • Aanwezig te zijn bij het gesprek
 • Afspraken uit het gesprek na te komen.
 • Aanwezig te zijn bij beleidstafel en LAT om de rode draden en verbetervoorstellen te bespreken.

Als lokale aanstuurder vragen wij je om:

 • Het gesprek zelf voor te bereiden. Zijn er signalen die je wilt bespreken?
 • Aanwezig te zijn bij het interne voorbereidende overleg. Dit wordt door het ZI2T ingepland enkele weken voorafgaand aan het gesprek.
 • Aanwezig te zijn bij het gesprek.
 • Afspraken uit het gesprek na te komen.
 • Aanwezig te zijn bij beleidstafel en LAT om de rode draden en verbetervoorstellen te bespreken.

Als lokale beleidsadviseur vragen wij je om:

 • Het gesprek zelf voor te bereiden. Zijn er signalen die je wilt bespreken?
 • Aanwezig te zijn bij het interne voorbereidende overleg. Dit wordt door het ZI2T ingepland enkele weken voorafgaand aan het gesprek.
 • Evt aanwezig te zijn bij het extern voorbereidende overleg. Dit wordt door het ZI2T ingepland een paar weken voorafgaand aan het gesprek.
 • Aanwezig te zijn bij het gesprek.
 • Afspraken uit het gesprek na te komen.
 • Aanwezig te zijn bij overlegtafel hoogcomplex (afvaardiging), beleidstafel en LAT om de rode draden en verbetervoorstellen te bespreken.

Globale jaarplanning

De jaarplanning ziet er globaal als volgt uit:

Globale jaarplanning

Maand

Activiteit

oktober tot en met november

voeren account- en reviewgesprekken

januari

formuleren rode draden

februari

rode draden+verbetervoorstellen naar diverse overlegtafels

maart

rode draden+verbetervoorstellen naar beleids-, management- en bestuurstafel

april tot en met juni

voeren account- en reviewgesprekken

juli en augustus

formuleren rode draden

september

rode draden+verbetervoorstellen naar diverse overlegtafels

oktober

rode draden+verbetervoorstellen naar beleids-, management- en bestuurstafel

november en verder

opnemen verbetervoorstellen in werkplan regio, uitvoeren en evt monitoren. Terugkoppeling  (via nieuwsbrief)

Vragen?

Heb je vragen over de doorontwikkeling van de accountgesprekken hoogcomplex en reviewgesprekken, mail dan naar info@zi2t.nl.