Het gespreksmodel


WBW hanteert het Gespreksmodel. Dit model houdt in dat we  samenwerken op basis van dialoog.

Het doel van het Gespreksmodel is dat het leidt tot creatieve oplossingen waardoor voor alle jeugdigen en ouders de meest passende zorg wordt ingezet rekening houdend met hun mogelijkheden en omstandigheden. Om dit hanteerbaar en meetbaar te maken is er een stelsel en een werkwijze ontwikkeld. De behoefte van de jeugdige en ouders en de daarvoor benodigde inzet van zorg blijft altijd leidend, niet het stelsel.

De Gemeente is daarbij de opdrachtgever van de Jeugdhulpaanbieder, niet de ouders en de jeugdige.

Uitgangspunten

Het gezin centraal

De gemeente regelt dat problemen worden opgelost en wil daarom alle gezinnen met een hulpvraag kennen. De Jeugdhulpaanbieder maakt voor elk kind een aanpak op maat. Ouders en jeugdigen hebben de vrijheid zelf een passende aanbieder te kiezen. De gemeente maakt dit mogelijk door open house contractering. Alleen aanbieders met passende oplossingen komen in aanmerking voor een contract.

Gelijkwaardige samenwerking tussen gezin, gemeente en Jeugdhulpaanbieder

De Jeugdprofessional van de gemeente maakt met het gezin en de Jeugdhulpaanbieder een gezinsplan en heeft de regie over het hulptraject. Het gezin is verantwoordelijk voor het formuleren van de hulpvraag en het meewerken aan de oplossing. De Jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp die aansluit bij de hulpvraag.

Samenhangend stelsel

De gemeente heeft samen met ouders, jeugdigen en Jeugdhulpaanbieders een samenhangend stelsel gebouwd: het Gespreksmodel. Voor het behalen van de gewenste resultaten stelt de gemeente samen met de Jeugdhulpaanbieders spelregels op. Deze spelregels -voor bijvoorbeeld administratie en kwaliteitsmeting- gelden alleen voor de gemeenten in WBW.

Rollen en taken

Bij het gespreksmodel heeft ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheden.

Gemeentelijke toegang/de Jeugdprofessional

De gemeente is verantwoordelijk voor het waarborgen van deskundige toeleiding naar, advisering over en inzet van  jeugdhulp conform de Jeugdwet. Hiervoor zet de gemeente de Jeugdprofessional in.

De Jeugdprofessional is de spin in het web en beweegt zich in het hele zorglandschap: voorliggend veld, gemeentelijke toegang en niet vrij toegankelijke zorg. De Jeugdprofessional heeft de regie over het traject van de jeugdigen en de ouders.

De Jeugdzorgwerker (jeugdbescherming en jeugdreclassering)

De Jeugdzorgwerker van de gecertificeerde instelling (GI) heeft een bijzondere positie in het Gespreksmodel. De Jeugdzorgwerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregel die is opgelegd door de kinderrechter. Op basis daarvan maakt de Jeugdzorgwerker de hulpvraaganalyse en zoekt contact met de zorgaanbieder om een passend zorgaanbod te realiseren. De rol van de gemeente/Jeugdprofessional is hierbij beperkt.

De Jeugdhulpaanbieder

Sluit als laatste in lijn aan op het werk dat wordt verricht vanuit het gezin, sociaal netwerk, voorliggend veld, collega’s sociaal domein en de Jeugdprofessional.

De jeugdige en ouders

Nemen een centrale positie in. We hebben het stelsel zo ingericht dat zij in regie blijven over hun eigen situatie. Door het gezamenlijk opstellen van het gezinsplan, door hun verwachtingen van de hulp aan te geven, door de keuze te kunnen maken voor de meest passende Jeugdhulpaanbieder, door aan te geven in hoeverre zij geholpen zijn met het jeugdhulptraject (kwaliteitsmeting) en door de behaalde resultaten te beoordelen.

Zorg Informatie en Inkoop Team (ZI2T)

Het ZI2T is het centrale team voor jeugdhulp in WBW. Het  ZI2T gaat over de overkoepelende regionale beleidsthema’s; de inkoop en de informatievoorziening.. Hierdoor wordt de samenhang tussen beleid, inkoop, informatievoorziening en innovatie versterkt. Het ZI2T werkt in opdracht van en in samenwerking met de negen gemeenten in WBW


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 16-12-2022