De Jeugdprofessional


De gemeenten in West-Brabant West hebben in 2015 er al voor gekozen om de gemeentelijke toegang uitsluitend te bemensen met HBO+ opgeleide Jeugdprofessionals met SKJ- en/of BIG-registratie. Een SKJ-registratie staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, SKJ is hét beroepsregister voor Jeugdprofessionals in Nederland. Een BIG-registratie staat voor: beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG..

Deze Jeugdprofessionals bieden de nodige ambulante opvoedondersteuning, ook voeren ze regie op het proces van doorverwijzing. Er is een ruime procedure om de totale zorgvraag van een gezin te leren kennen en gezamenlijk met het gezin doelen te stellen, vóórdat de zorg start.

Wanneer duidelijk is dat de gemeentelijke toegang zelf niet in staat is tot een oplossing te komen, kan een aanbieder worden geselecteerd voor specialistische jeugdhulp. Van de aanbieder wordt verwacht dat hij de gemeentelijke toegang aanvult. De aanbieder vervangt niet de Jeugdprofessional, maar werkt aanvullend door het toepassen van zijn specialistische kennis en kunde. De Jeugdprofessional bewaakt of tijdig de juiste stappen worden gezet in het werkproces. Voor inhoudelijke ondersteuning kunnen de Jeugdprofessionals een beroep doen op het Expertteam.

SPR!NG

De aanbesteding voor de Jeugdprofessional is in 2018 voor een tweede maal gegund aan stichting SPR!NG, voor een periode van 4 jaar (2019-2022) met optie tot verlenging die is ingezet voor 2023 en 2024. Stichting SPR!NG zorgt dat de gemeenten kunnen beschikken over voldoende Jeugdprofessionals. Elk van de 9 gemeenten geven uiterlijk op 1 augustus aan over hoeveel fte Jeugdprofessionals zij in het komend jaar willen beschikken. Verder zorgt SPR!NG er voor dat de Jeugdprofessionals regelmatig scholing ontvangen, door middel van het SPRING Leerhuis.

Couleur locale

De negen gemeenten bepalen zelf hoeveel Jeugdprofessionals zij inzetten in de gemeentelijke toegang, hoe deze worden aangestuurd en in welke mate wordt aangesloten bij onderwijs, huisartsen, jeugdartsen, verenigingen en collega's op het sociaal domein. De uitkomst van de verschillende aanpakken wordt regelmatig besproken tussen bestuurders, aanstuurders van de lokale toegangen en beleidsmedewerkers.

Inzet van de jeugdprofessionals

Niet vrij toegankelijke jeugdhulp (ook wel een individuele voorziening genoemd) kan worden ingezet via gemeenten met een verwijzing. Zo een verwijzing kan plaatsvinden door de huisarts, de jeugdarts, de medisch specialist of 'een door de gemeente georganiseerde plek', bijvoorbeeld een wijkteam of CJG.

De Jeugdprofessionals zijn gericht op het voorkomen, verkorten en verminderen van de inzet van niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Onder andere gaan zij met gezinnen een gesprek aan, voordat de problemen zo groot zijn dat een aanbieder moet worden ingezet. Ook gaan zij voor veel gezinnen in gesprek met aanbieders, over de doelen die de aanbieder gaat behalen en is er de mogelijkheid om afspraken te maken over afschaling. Waarbij de aanbieder eerder loslaat en de Jeugdprofessional de ondersteuning overneemt.

Voor de gemeente is de Jeugdprofessional geen kostenpost, maar een inverdienmogelijkheid. Vergelijk het met ziekenzorg: als er in een gebied te weinig huisartsen zijn, zullen veel inwoners met hun klachten direct naar het ziekenhuis gaan. Het ziekenhuis is aanzienlijk duurder, dan de huisarts die veel klachten oplost.

In de afgelopen jaren is in alle gemeenten in West-Brabant West het aantal fte's Jeugdprofessionals toegenomen.

Uitbreiding van het takenpakket

De taken van de Jeugdprofessional zijn ook toegenomen. Aanvankelijk werd gesproken over lichte opvoedondersteuning. Gaandeweg zijn daar de drangtaken, die voorheen door de Gecertificeerde Instellingen werden uitgevoerd, aan toegevoegd. De GI zijn instellingen die door de overheid zijn gecertificeerd om maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en jeugdbescherming te mogen uitvoeren.


Ook pakken Jeugdprofessionals in veel gemeenten preventieve taken op. Laatste toevoeging die recent is gedaan, is het specialisme complexe scheidingen. Het is niet de intentie om alle zorg toe te voegen aan de gemeentelijke toegangen. Maar voor veel, met name sociaal-emotionele, problematiek is het voor gezinnen veel prettiger dat zij aan slechts één hulpverlener hun verhaal hoeven te doen en direct passende hulp kunnen krijgen.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 16-12-2022