Kernwaarden Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025


In de aanloop naar de Regiovisie hebben we met ouders en jongeren gesproken. Door het delen van hun ervaringen met jeugdhulp leverden zij een belangrijke bijdrage hieraan. Zo bleek ondermeer dat het voor hen best moeilijk is te erkennen dat je (soms) hulp nodig hebt en die vervolgens te aanvaarden.

Op basis van de waardevolle gesprekken met de gezinnen hebben we onder meer de volgende kernwaarden bepaald:

1. Eigen kracht en eigen leven als continue streven

Jeugdhulp staat in het teken van de eigen kracht van gezinnen. Dat geldt voor alle fasen in het proces. Zo staat continu centraal wat ouders, jeugdigen en hun omgeving op eigen kracht kunnen, niet alleen bij de start van de zorg.

De hulp hoeft niet door te lopen tot een (bijna) perfecte (de ‘9’) situatie is bereikt. Op de langere termijn is het zetten van die laatste stappen door ouders en jeugdigen zelf juist effectiever. Dan is voor de inzet van zorg goed (de ‘6’), goed genoeg.

1. Eigen kracht en eigen leven. "Niet zorgen vóór, maar zorgen dát..." Een 6 voor inzet van zorg is dan goed genoeg.

2. Jeugdhulp is een teamsport

We werken als netwerk van gezin, lokale ondersteuning, zorgaanbieders en maatschappelijke partners samen omdat één partij niet altijd alles alleen kan oplossen.

12 Zorgaanbieders, jeugdprofessionals en veiligheidspartners bundelen bij complexe vraagstukken hun krachten waarbij de zorg voor de jeugdige centraal staat. Een team werkt het beste als het stabiel is en de teamgenoten elkaar kennen. De persoonlijke benadering en onderling vertrouwen vormen de basis en niet zozeer wie of wat er beschikbaar is.

2. Jeugdhulp is een teamsport. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, expertise delen & inzetten, specialisme naar de voorkant: expert-teams anders ingericht.

3. Ieder kind verdient een thuis

Ieder kind heeft recht op een eigen veilige plek, thuis in het gezin, op school, in zijn sociale omgeving maar ook als hij niet thuis kan wonen. Het gaat om een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je kan leren en kan leren vertrouwen.

Als er hulp nodig is wordt deze zo dicht als mogelijk bij het eigen thuis ingezet. Het kind volgt niet de hulp, maar de hulp volgt het kind. Eventueel verblijf moet zo veel als mogelijk op de reguliere gezinssituatie lijken en is zo mogelijk tijdelijk van aard.

WBW_Concept3_K3
3. Ieder kind verdient een huis. "Geen huis, maar thuis" - een veilige plek waar je mag zijn wie je bent.

4. Sturen vanuit kwaliteit

Voldoende beschikbaarheid van zorg, keuzevrijheid en flexibiliteit zijn nodig om zorg op maat te bieden passend bij de situatie van een kind en zijn gezin. De kwaliteit van zorg moet opleveren dat kinderen en gezinnen sneller weer zelfstandig verder kunnen.

Kwaliteit zorgt voor vertrouwen, structurele oplossingen, kortere trajecten en uiteindelijk ook lagere kosten. Kwaliteit zit in de inhoud van de zorg, maar ook in het gespreksmodel waarbij alle inhoudelijk deskundigen en andere betrokkenen meedelen in de verantwoordelijkheid voor het bereiken van gestelde doelen.

4. Sturen vanuit kwaliteit - de pijlers financiering, data, keuzevrijheid, flexibiliteit en kwaliteit centraal - het tussentijds bijsturen - het gespreksmodel (inhoud en kosten) zorgt voor beschikbaarheid, continuïteit en financierbaarheid.

Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 16-12-2022

Professionals werken samen met het gezin, hun netwerk en andere professionals om dit groeiproces te begeleiden.

Om steeds opnieuw te bekijken op welk deel de professional alweer los kan laten en het gezin dit zelf kan, eventueel met steun van het sociale netwerk.

Jeugdhulp wordt geboden op de eigen bekende veilige plek waar je je thuis voelt en moet van goede kwaliteit zijn. Zodat het moment komt dat je het gelukkig weer (zoveel mogelijk) zelf kan.

Jeugdhulp is zorgen dat kinderen en ouders weer in hun eigen kracht komen.