Onderzoek op basis van data profiel 5


De ingevulde vragenlijsten voor de Kwaliteitsmonitor leveren veel meer informatie op dan alleen de indicatoren ‘cliënttevredenheid’, ‘zonder hulp verder’ en ‘vermindering problematiek’. Voor profiel 5 hebben we in 2021 de beschikbare data geanalyseerd* met enkele jeugdhulpaanbieders, de lokale gemeentelijke toegangen en beleidsmedewerker, een zogeheten big data-analyse.

Resultaten uit de analyse


We kunnen veel leren aan de hand van de interessante informatie die uit deze analyse naar voren kwam.

De belangrijkste resultaten waren:

  • Meer dan de helft van alle jeugdigen met een hulpvraag komt terecht in profiel 5. Het gaat hierbij om jeugdigen waarbij sprake is van ontwikkelings- en gedragsproblemen (psychiatrisch en/of somatisch) door kind-factoren.
  • Dit roept de vraag op of in profiel 5 veel verschillende doelgroepen en behandelvormen worden ondergebracht.
  • Gedrags- en emotionele problemen zijn in profiel 5 gemiddeld mild.

Naast deze resultaten gaven onze contractpartners de volgende knelpunten aan rondom profiel 5:

  • Als de problematiek niet duidelijk is, wordt profiel 5 gebruikt als een instapprofiel.
  • Soms is uitgebreid onderzoek nodig om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Hoe gaan we daarmee om?
  • Vaak blijkt er toch sprake te zijn van andere problematiek en moet er opgeschaald of gestapeld worden.

Dossieronderzoek profiel 5

Daarom is in aanloop naar de inkoop voor 2023 en verder ervoor gekozen een onderzoek te doen naar profiel 5. We beschikken zelf over data uit ons GRIP dashboard en de Kwaliteitsmonitor maar om zicht te krijgen op de problematiek van de doelgroep is er dossieronderzoek nodig. Met dit onderzoek wilden we zicht krijgen op de jeugdige, hun hulpvraag en de trajecten die ze lopen zodat we kunnen vaststellen of er aanpassingen nodig zijn in profiel 5.

We hebben een beperkte groep jeugdhulpaanbieders gevraagd mee te werken aan dit onderzoek. Hierbij is goed gelet op het feit dat deze jeugdhulpaanbieders een goede afspiegeling vormen voor profiel 5. Deze aanbieders hebben een aantal dossiers onderzocht. Samenwerkingspartner Praktikon heeft de uitkomsten hiervan verwerkt in een rapport. Deze uitkomsten hebben we gezamenlijk besproken.

Aan de slag met de eerste uitkomsten

Nadere informatie volgt nog, maar we gaan nu al met het volgende aan de slag:

  • Aanscherpen van de Jeugdhulpcatalogus, een naslagwerk van ons jeugdhulpstelsel: toelichting op het stapelen van arrangementen en verduidelijking van de profielen.
  • Sturen op gerichtere of minder verwijzingen via huisartsen.
  • Mogelijkheid creëren om in uitzonderlijke gevallen een extra arrangement in te kunnen zetten om de hulpvraag nader te analyseren zodat er doelen gesteld kunnen worden.

Door met elkaar in gesprek te gaan naar aanleiding van een big data analyse uit de Kwaliteitsmonitor en nader onderzoek te doen met elkaar, verbeteren we ons stelsel en onze hulpverlening aan de jeugdigen. Een mooi voorbeeld van datagedreven werken.

*Er zijn 937 vragenlijsten geanalyseerd van 1366 CBCL-vragenlijsten (Child Behavior Checklist), aangeleverd door 32 jeugdhulpaanbieders.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 16-12-2022

Meer weten over de Kwaliteitsmonitor? Kijk dan op onderstaande themapagina.