Pilot Plein 3: integraal onderwijs-zorgprogramma


Plein 3 is begonnen als initiatief van de Koraalgroep omdat na de sluiting van jeugdzorginstelling Lievenshove, de leerlingen van het Warandecollege thuis dreigden te komen zitten. De doorontwikkeling van dit initiatief heeft geresulteerd in een integraal onderwijs-zorgprogramma, bedoeld voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, die volledig zijn vastgelopen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of na een periode van gesloten jeugdzorg of jeugddetentie geen zicht hebben op instroom in het VSO.

Samenwerking in de regio

Na verkenning van de noodzaak van een voorziening voor deze specifieke doelgroep in onze regio hebben de bestuurders van de gemeenten in West-Brabant West in december 2020 besloten om gezamenlijk als jeugdhulpregio in te stappen in deze pilot die loopt tot 2022. Dit doen ze samen met de (meerderheid van de) gemeenten uit jeugdhulpregio West-Brabant Oost en de samenwerkingsverbanden Breda e.o. en Roos VO. Hierdoor kan met een gepersonaliseerde aanpak en veel individuele begeleiding worden gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en het toekomstperspectief van een kleine groep jongeren uit onze regio, die grote kans lopen om zonder deze voorziening voortijdig het onderwijs te verlaten.

Om de gemaakte afspraken met betrekking tot Plein 3 formeel vast te leggen is er in 2021 een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Gedurende de pilotperiode wordt de voortgang van de voorziening gemonitord om vast te kunnen stellen in hoeverre de voorziening de beoogde toegevoegde waarde kan waarmaken. Na de pilotperiode wordt bekeken of en op welke manier we als regio bijdragen aan het voortzetten van Plein 3.

Startbijeenkomst Plein 3

De feestelijke opening kon helaas vanwege de aangescherpte corona-regels geen doorgang vinden en daarom werd op vrijdag 19 november een online ondertekenmoment georganiseerd. Hierbij was de stuurgroep van de pilot Plein 3 aanwezig, die bestaat uit wethouder Zopfi van de gemeente Zundert als vertegenwoordiger vanuit regio WBW, twee wethouders van regio WBO, één bestuurder van het Samenwerkingsverband Roos VO, één bestuurder van het Samenwerkingsverband Breda VO en de regiodirecteur West-Brabant van Koraal.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 10-11-2022