Preventief aanbod


Preventie en hulp voor jeugdigen en gezinnen in het voorliggend veld zijn taken die de deelnemende gemeenten in onze jeugdhulpregio autonoom uitvoeren.

Vormen van preventie

De gemeente beschikt over een keur aan informatievoorziening, cursussen en trainingen om te voorkomen dat gezinnen een beroep moeten doen op jeugdhulp. Er zijn drie gradaties in preventie:

  1. Primaire preventie
    betekent dat men ervoor zorgt dat problemen voorkomen worden. Bijvoorbeeld: het geven van voorlichting op het gebied van alcohol, drugs en seks door het onderwijs.
  2. Secundaire preventie
    betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen, om verergering van de toestand te vermijden. Bijvoorbeeld: het afwegingskader bij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt door alle professionals die met kinderen werken toegepast.
  3. Tertiaire preventie
    is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: na afsluiting van een zorgtraject kan opnieuw beroep worden gedaan op de Jeugdprofessional.


Daarnaast zijn er vormen van jeugdhulp die door de gemeente bewust heeft belegd in het voorliggend veld, of als onderdeel van het takenpakket van de Jeugdprofessional. Vrij toegankelijke zorg (VTZ) bestaat uit relatief lichte vormen van hulp en ondersteuning. Inwoners maken zelf de keuze of en wanneer ze informatie, advies en/of ondersteuning vragen. Het veld van de VTZ is divers, groot in aantal en in bereik. Het kent verschillende adequate vormen van hulp en ondersteuning aan jongeren en/of ouders. Deze vormen zijn voor iedereen beschikbaar. Dit geldt niet voor niet vrij toegankelijke zorg, waarvoor een verwijzing nodig is van een jeugdprofessional, huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

Wat behoord tot VTZ

Wat tot VTZ behoord zijn onder andere de voorzieningen jeugdgezondheidszorg, preventieve opvoedprogramma's en vertrouwenspersonen. Relatief lichte vormen van hulp en ondersteuning dat ook hiertoe behoort, is in onderstaand overzicht opgenomen. Het is niet de bedoeling om tot een volledige lijst te komen wat tot de VTZ behoort. Dit kan verschillen per gemeente en is ook dynamisch. Het is namelijk aan de jeugdprofessional hoe de hulp en ondersteuning wordt geboden. Dit moet passen bij de doelen die gesteld zijn. Daarnaast gaat het om maatwerk en vraagt elk kind en gezin om een eigen aanpak.

De volgende taken die vallen onder de werkzaamheden van de Jeugdprofessional behoren niet tot VTG: advies, ambulante opvoedondersteuning en aanvullende expertise in het kader van specialistische zorg (bijvoorbeeld psychi(atri)sche of orthopedagogische behandeling, of intensieve langdurige begeleiding).

Om Jeugdprofessionals en specialistische jeughulpaanbieders toch een handvat te bieden kan onderstaand overzicht worden gebruikt. Dit overzicht is slechts een indicatie en niet volledig.

Methoden Trainingen Interventies Spellen Literatuur Werkboeken
Overzicht van relatief lichte vormen van hulp en ondersteuning binnen de de VTZ
Een taal erbij KIES Crisisinter-ventiemodel Droom-kaarten Coaching/training Bang, boos en blij
IAG Rots en Water Droomboom Een doos vol gevoelens Emoties en gevoelens Brusjes
IHV SOVA Duplo Eigenwijsjes Intercultureel Denk goed, voel goed
Kids skills Yes-training Eerste hulp kaart Gevoelsspel Opvoeden Ik ben speciaal
Outreachend werken Gevoels-thermometer GROK Psychiatrie Ik boek
Triple-P G-schema Helpende gedachten Sociale media transgender Scheiding
VIB Helpende en storende gedachten In gesprek Verslaving Volle hoofden werkboek
Meldcode Junior Coach kaarten Zelfvertrouwen
Opvoedings-vaardigheden Kennis-makingsspel Ziekte/rouw
SOS Knutsel-materiaal
Spel helpende gedachten (Kinder)kwali-teitenspel
Stop, denk, doe (remweg) Kikker be cool
Stoplicht Lekker in je vel spel
Vlaggen-systeem Openhartig
Schatgravers
Spiegel jezelf spel
Talentenspel
3 huisjes

Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 22-11-2022