Stichting Inzet voor Zorg voor Time Out Voorziening


Stichting Inzet voor Zorg blijft net als in voorgaande jaren de Time Out Voorziening uitvoeren na een meervoudig onderhandse aanbesteding in het najaar van 2021.

Opvang bij crisis

Het kan voorkomen dat een jeugdige in de woonsituatie in een zodanige crisissituatie terecht komt, dat er geen andere keuze is dan hem of haar tijdelijk onder te brengen in een crisisopvang. Vanzelfsprekend wordt eerst gekeken of het mogelijk is de jeugdige onder te brengen in het eigen netwerk of dat ambulante interventie de situatie zodanig kan stabiliseren dat plaatsing in een crisisopvang niet noodzakelijk is. Een andere mogelijkheid is plaatsing in crisispleegzorg of een gezinshuis. Als deze opties niet mogelijk zijn, volgt plaatsing in de Time Out Voorziening.

Time Out Voorziening

De Time Out Voorziening voorziet in een veilige leefomgeving en passende persoonlijke verzorging “Bed-Bad-Brood”. Gekwalificeerde medewerkers een gevoel van veiligheid en geborgenheid kunnen bieden, vangen de jeugdige direct op.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 10-11-2022