Woonzorg


Onder Woonzorg verstaat de regio West-Brabant West alle vormen van wonen bij professionele opvoeders.

Gezinshuis

Over het algemeen is dit in de vorm van een gezinshuis. Een gezinshuis lijkt zo veel als mogelijk op een regulier gezin. Voor de gezinshuisouder is het gezinshuisouderschap zijn/haar baan. Gezinshuisouders wonen altijd op de locatie van het gezinshuis. De doelgroep is in ieder geval kinderen met zware gedragsproblematiek, vaak uit trauma’s.

Kleinschalige residentiële setting

Een kleine groep kinderen kan niet geplaatst worden in een gezinshuis. Dat komt omdat zij door hun verleden niet kunnen hechten in een gezin. Voor deze jeugdigen blijft een kleinschalige residentiële setting bestaan, met 24-uurs toezicht door professionele begeleiders en behandelaars.

Visie op wonen

In 2020 is er een beleidsstuk geschreven met daarin de visie van de regio over hoe om te gaan met vraagstukken over wonen voor jeugdigen. Dit beleidsstuk stond aan de basis van de inkoopprocedure Gezinsvervangende woonvormen met het bijbehorende contract dat met ingang van 1 juli 2023 zal gaan gelden.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 22-11-2022