Onderwijs zorgarrangement ISK Entree werpt vruchten af


De leerlingpopulatie op Curio Internationale Schakel Klas (ISK) Entree en Curio Entree in Bergen op Zoom wordt voor een groot deel gevormd door vluchtelingen en kinderen van arbeidsmigranten. Curio ISK en Curio Entree maakten zich begin 2019 ernstige zorgen over een brede groep leerlingen waarbij sprake was van uitval, verzuim, thuiszitters en opstootjes op school.

Pilot extra zorg en ondersteuning voor leerlingen

Deze zorgen hebben geleid tot een opdracht om met een pilot te onderzoeken hoe en op welke wijze de gewenste invloed op deze jongeren en het systeem versterkt zou kunnen worden.

De leerlingen van Curio ISK en Curio Entree hebben extra zorg/ondersteuning gekregen. De zorg bestaat voornamelijk uit pedagogische ondersteuning om leerlingen zo veel mogelijk aan onderwijs toe te laten komen.

Evaluatie van de pilot

Recent heeft er een evaluatie plaats gevonden. Uit deze evaluatie blijkt dat het aantal uitvallers nul is, het verzuim afgenomen is en er geen schorsingen hebben plaatsgevonden. Door deze pilot wordt er onder andere een positieve bijdrage geleverd aan het terugdringen van thuiszitters en het verlagen van het percentage jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat.