Datagedreven werken vanaf 2024


De afgelopen maanden hebben de negen gemeenten van de jeugdhulpregio zich goed beraad hoe ze verder willen met datagedreven werken vanaf 2024. Het evalueren met jeugdhulpaanbieders, lokale toegangen, beleidsadviseurs, experts op het gebied van datagedreven werken en andere gemeenten was een belangrijk onderdeel van dit proces.

Voorop staat dat datagedreven werken een belangrijk uitgangspunt is en blijft in de regio. Dit blijkt ook uit het besluit van de bestuurstafel. Met dit bericht willen we u informeren over ons besluit.

Eigen beheer

De afgelopen jaren heeft de regio voor de uitvoering van databases Grip (zorgpaden en -consumptie) en Kwaliteitsmonitor (meten van kwaliteit van hulpverlening) overeenkomsten afgesloten met derden. Deze overeenkomsten lopen eind 2023 af. Hierdoor ontstond een natuurlijk moment om te kijken hoe datagedreven werken vanaf 2024 vormgegeven moet gaan worden. De negen gemeenten willen het datagedreven werken zoveel als mogelijk in eigen beheer hebben bij gemeente Roosendaal. Op deze manier blijft de kennis en expertise behouden voor de regio en kan flexibel worden ingespeeld op wensen en behoeften.

Grip gaat door, kwaliteitsmonitor stopt

Grip wordt gecontinueerd, maar dan zoveel als mogelijk in eigen beheer bij gemeente Roosendaal. De negen gemeenten hebben besloten om te stoppen met de kwaliteitsmonitor. De kwaliteitsmonitor heeft een impuls gegeven aan aandacht voor de kwaliteit van de hulpverlening de afgelopen jaren, maar jeugdhulpaanbieders gaven bij ons ook aan dat het instrument complex en tijdrovend is. Het besluit hoe we in de toekomst verder willen met het meten van kwaliteit wordt uitgesteld naar 2024. Op dit moment komen er veel ontwikkelingen op de gemeenten af en we willen de keuzes goed en integraal tegen elkaar kunnen afwegen.

Vervolg

Dit betekent dat jeugdhulpaanbieders vanaf 1 januari geen vragenlijsten meer hoeven aan te leveren bij Praktikon/Initi8. Uiteraard vinden de negen gemeenten de kwaliteit van de hulpverlening nog steeds belangrijk. Wij willen daarover in gesprek blijven en nodigen jeugdhulpaanbieders van harte uit om met ons mee te denken en daar invulling aan te blijven geven. In 2024 nemen de negen gemeenten een besluit welk meetinstrument voor kwaliteit voor de toekomst gehanteerd zal worden. In afwachting van deze besluitvorming wordt in 2024 een clientervaringsonderzoek uitgevoerd. Dit zijn gemeenten minimaal verplicht vanuit de Jeugdwet.

Eigendom van de data

De jeugdhulpaanbieders zijn eigenaar van de data, die is aangeleverd ten behoeve van de Kwaliteitsmonitor. Jeugdhulpaanbieders hebben een verwerkersovereenkomst met INITI8, waarin verwezen wordt naar de overeenkomst tussen INITI8 en de regio voor uitvoering van de kwaliteitsmonitor. Op 31 december 2023 eindigt deze overeenkomst. Daarmee eindigt ook de individuele verwerkersovereenkomst tussen iedere jeugdhulpaanbieder en INITI8 in het kader van de Kwaliteitsmonitor.

Bewijs van vernietigen van de data

De regio zal INITI8 als hoofdaannemer van het PIT-consortium decharge verlenen. Als gevolg hiervan zal INITI8 binnen de in de verwerkersovereenkomst afgesproken bewaartermijn van uiterlijk 6 maanden na afloop van de overeenkomst de aangeleverde data vernietigen. Hiervan krijgen jeugdhulpaanbieders bericht via de bij INITI8 bekende email adressen.

Dit betekent dat jeugdhulpaanbieders per 1 januari 2024 geen beroep meer kunnen doen op het PIT-consortium voor de kwaliteitsmonitor.

Vragen

Vragen en/of opmerkingen/ideeën/suggesties kunnen jullie mailen naar: info@zi2t.nl