Jeugdhulp in de praktijk ervaren: Tour des Jeunes sluit af met bezoek Raad voor de Kinderbescherming


Ervaren wat jeugdhulp in de praktijk betekent, vormde de rode draad van een serie bezoeken van bestuurders aan jeugdhulporganisaties in West-Brabant West. Met het gesprek met professionals van de Raad voor de Kinderbescherming op 30 juni 2023 werd de Tour des Jeunes afgerond. Graag bieden wij een inkijkje in deze bezoeken.

Juni 2023 Raad voor de Kinderbescherming

Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Dat staat in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. De Raad voor de Kinderbescherming wordt geraadpleegd of ingeschakeld wanneer er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. De RvdK komt op voor deze kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind. Bij alle werkzaamheden van de RvdK staat het belang van het kind centraal. De RvdK draagt bij aan de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren. Daarnaast speelt de RvdK op verzoek van de rechter een rol bij ouders die uit elkaar gaan en het niet eens worden over afspraken over hun kinderen. Ook onderzoekt de RvdK de situatie van jongeren die met de politie in aanraking komen en adviseert de RvdK over een passende straf. Verder is de RvdK betrokken bij het afstaan of adopteren van kinderen.

Slechts een beperkt aantal instellingen kan direct de RvdK inschakelen, zoals de politie, rechters, de gemeente, Gecertificeerde Instellingen en ‘Veilig Thuis’. Alleen als er sprake is van een acute en ernstig bedreigende situatie voor het kind, kunnen andere instanties en personen de RvdK rechtstreeks benaderen. Op vrijdag 30 juni 2023 zijn de wethouders jeugdhulp WBW op werkbezoek geweest bij de RvdK in Breda en hebben daar kennisgenomen van de werkwijze van de raad.

Mei 2023: Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional. Of je nu vragen of vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Veilig Thuis beoordeelt bij elke melding die binnenkomt eerst de veiligheid van de leden van het gezin of het huishouden. Op basis van de veiligheidsbeoordeling besluit Veilig Thuis of ze de melding door kan sturen naar een lokale hulpverlener. Is dat niet mogelijk, dan gaat Veilig Thuis zelf in gesprek met het gezin of huishouden. In deze gesprekken krijgt Veilig Thuis duidelijk wat er aan de hand is en wat er tenminste moet gebeuren om het voor iedereen weer veilig te maken. Daarbij werkt Veilig Thuis nauw samen met andere instellingen en professionals die betrokken zijn bij het gezin of huishouden. Als de vermoedens niet kloppen en er geen zorgen zijn over de veiligheid, dan sluit Veilig Thuis haar bemoeienis af. Veilig Thuis kijkt altijd of er al een hulpverlener betrokken is bij het gezin. Als dat het geval is, bespreekt Veilig Thuis met deze hulpverlener of deze de problemen die gemeld zijn kan betrekken bij de hulp die hij al biedt. Veilig Thuis kan daarbij ondersteuning bieden als dat nodig is. De melder wordt geïnformeerd over het al dan niet in behandeling nemen van de melding. Als Veilig Thuis zelf met het gezin of huishouden in gesprek gaat, dan geeft Veilig Thuis altijd aan het eind van haar bemoeienis een terugkoppeling.

Aan de hand van een casus zijn bestuurders en gemeentelijke collega’s meegenomen in de werkwijze van Veilig Thuis en ook de dilemma’s waar de medewerkers mee te maken hebben.

April 2023: Hoogcomplex

De meeste jeugdigen in onze regio ontvangen jeugdhulp op basis van een Laagcomplex arrangement. Echter zijn er ook jeugdigen met een zwaardere hulpvraag. Zij ontvangen Hoogcomplexe jeugdhulp. Voor het leveren van Hoogcomplexe zorg gaat de regio enkel nog overeenkomsten aan met (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders, die zorg kunnen bieden in elke denkbare Hoogcomplexe casus. (Combinaties van-) jeugdhulpaanbieders zijn in staat om hiervoor alle denkbare maatwerk zorgtrajecten te maken voor de cliënt en zijn systeem. Voor deze gecontracteerde partijen geldt dan ook geen enkele exclusiegrond, alle cliënten met een zeer zware zorgvraag moeten worden behandeld en opgevangen door de voor Hoogcomplexe zorg gecontracteerde partijen. Door de toegang zal zorgvuldig worden afgewogen in haar advisering aan de (ouders van) de cliënten, welke (combinatie van-) jeugdhulpaanbieders het beste passen bij de onderliggende zorgvraag. Op 14 april 2023 werden o.a. de wethouders, beleidsmedewerkers en andere genodigden ontvangen door Martijntje van Diesen (Stichting Inzet voor Zorg) en Odette van de Velde (Crossroads). Zij hebben iedereen voorzien van een inspirerende ochtend waarbij een discussie niet uit de weg werd gegaan. Tevens waren er een aantal jongeren met hun begeleiders van Open Door die hun verhaal vertelde over hun turbulente verleden, waar ze nu staan met behulp van hulp en wat hun doel/toekomst is.

Februari 2023: toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming WBW en WBO

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is in maart 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer en wordt nu verder ontwikkeld en in proeftuinen beproefd. Ook WBW heeft een proeftuin die gebaseerd is op de samenwerking in de Veiligheidsteams waarmee we al eerder in onze jeugdregio zijn gestart. Het doel is tijdig passende hulp te bieden aan gezinnen en huishoudens met problemen die leiden tot onveilige situaties.

Het lokale team is in het Toekomstscenario het vaste aanspreekpunt voor gezinnen en huishoudens. Bij veiligheidsvraagstukken wordt niet overgedragen naar de partners op het gebied van veiligheid, maar wordt veel meer integraal samengewerkt. De partners op het gebied van veiligheid (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instelling) werken niet in een estafettemodel maar samen. Dit leidt tot een nieuwe manier van samenwerken, waarmee in de proeftuinen (maar ook op andere plaatsen) goede resultaten geboekt worden. Inmiddels is het inzetten op ‘sterke lokale teams’ ook onderdeel geworden van de Hervormingsagenda. Daarmee is bij gemeenten nog meer de noodzaak om hierop te anticiperen bijvoorbeeld met het inrichten van stevige lokale teams die zelf hulp verlenen en kunnen werken aan veiligheid.


Acht jongens en meisjes liggen op hun rug in het gras kijkend naar de camera