Ook sessies met jongeren en jeugdprofessionals Expeditie normaliseren, gewoon samen doen!


Jeugdhulp is er voor de ondersteuning van jeugdigen die dermate knelpunten in hun leven ervaren dat het hun ontwikkeling in de weg zit. En waarbij vaak ook hun ouders wat extra hulp nodig hebben. Maar weten we eigenlijk wel voldoende over hoe zij dat zelf ervaren? Wat vinden zij van de geboden jeugdhulp? En als we dan aan de slag gaan met normaliseren, wat betekent dat dan voor hen? En hoe zien zij dat?

Na onze eerdere Expedities in het voorjaar met onze partners voor de zomervakantie zijn we samen met jeugdigen met ervaring in de jeugdhulp om tafel gegaan. Vinden zij dat ze zichzelf kunnen zijn? Hoe ziet ‘zo normaal mogelijk opgroeien’ er voor hen uit? Wie in hun omgeving kan iets voor hen betekenen en wat zijn hun verwachtingen van (geslaagde) jeugdhulp?

We hebben ervaren dat jeugdigen heel goed kunnen omschrijven wat zij vinden en voelen bij jeugdhulp. Dat ze feilloos doorhebben als de professional het ook even niet meer weet. Maar zeg dat dan, wees eerlijk en menselijk. Juist van deze jonge mensen die al zo veel hebben meegemaakt, maar ook nog zo fris hun toekomst in kunnen kijken, kunnen we veel leren. Lees meer over de adviezen die de jeugdigen hebben gegeven.

Wat hebben de sessies opgeleverd?

Met alle input die we tijdens de Expeditie hebben opgehaald zijn we aan de slag gegaan om te omschrijven wat normaliseren in onze regio betekent. De opgehaalde input hebben we kunnen categoriseren in de volgende onderwerpen:

  • Variatie accepteren
  • Met een brede blik luisteren en kijken
  • Omgeving van de jeugdige en het gezin benutten
  • Eigenaarschap van het gezin versterken
  • Zorgen voor een sterke pedagogische basis
  • Verschillende domeinen met elkaar in verbinding brengen.
  • Inzetten op voorliggende voorzieningen

Wat zijn de volgende stappen?

Wij zien normaliseren als een houding, een cultuurverandering, iets wat je je eigen moet maken in je denken, handelen en werken. Normaliseren is de bril waardoor we kijken, hoe we vraagstukken aanvliegen, beleidsstukken schrijven en ouders en jongeren begeleiden. In de komende periode gaan we met de beleidsmedewerkers van de negen gemeenten aan de slag om bij bestaande projecten door de bril van normaliseren te kijken en starten we nieuwe initiatieven om normaliseren te bevorderen.

Rol van de jeugdprofessionals

Jeugdprofessionals hebben een cruciale rol in het stelsel van West-Brabant West. Met onze bevindingen uit de verkenningssessies onder de arm hebben we getoetst hoe zij hun rol zien in het normaliseren. De jeugdprofessionals ervaren dat zij een belangrijke positie in ons stelsel hebben en bij normaliseren, maar merken op dat zij dit niet alleen kunnen. Ouders zijn erg mondig geworden en accepteren niet zomaar een “nee”. Het is niet alleen de jeugdprofessional die normaliseren moet gaan doorleven, ook beleidsmakers, managers en bestuurders moeten het goede voorbeeld geven. Zo kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat jeugdhulp geen recht wordt, maar een ondersteuning voor jeugdigen die het echt nodig hebben. We moeten het met elkaar gaan doen, professionals, maar ook ouders, de jeugd zelf en het onderwijs.

Verkenningssessie ouders 13 november

Omdat we horen en ervaren dat ouders een belangrijke rol ouders hebben in ons hele programma Normaliseren, organiseren we op maandagavond 13 november 2023 vanaf 19:00 uur een ouderbijeenkomst in Het Huis van Roosendaal. Tijdens deze avond gaan we in gesprek met alle geïnteresseerde (pleeg)ouders die hun mening willen geven over normaliseren. We leggen onze visie bij hen neer en halen op hoe zij dat zien en hoe we dat met elkaar in praktijk kunnen brengen.

Ken je een (pleeg)ouder met jeugdhulp? Aanmelden voor de sessie kan via normaliseren@zi2t.nl.


Getekend plaatje van 9 jongeren op een rij met lege tekstballonnen boven de hoofden