Succes grip op jeugd


In 2017 is het Zorg Informatie & Inkoop Team met de ontwikkeling van GRIP begonnen. GRIP staat voor een gezamenlijke regie op informatie en prestatie. Drijvende kracht daarachter waren de contractmanagers die de accountgesprekken voerden met de strategische jeugdhulpaanbieders en niet beschikten over voldoende data om dat gesprek te kunnen voeren.

In WBW hebben we ervoor gekozen om te werken met wat er is, dat langzaam op te schalen en uit te breiden. Het GRIP-dashboard biedt ondersteuning aan het zorgstelsel en inkoop. Daar zit het grote denkwerk in; hoe ziet ons zorgstelsel eruit en hoe geven we dat vorm? De inkoop helpt vervolgens weer om de visie op dat zorgstelsel te realiseren.

Data opbouwen

Vanaf 2017 zijn we systematisch begonnen om data te trekken uit het berichtenverkeer, deze data vervolgens in te brengen in de gesprekken tussen: accountmanagers van gemeenten/Zi2T, jeugdhulpaanbieders en richting de negen samenwerkende gemeenten voor de regionale inkoop.

Het GRIP-dashboard wordt opgebouwd uit de declaratiegegevens van de zorgaanbieder, aantallen arrangementen en de wacht- en doorlooptijden uit het iJW-berichtenverkeer. Ook is gekeken naar de arrangementen of deze zijn beëindigd volgens plan of eenzijdig door de klant. Deze specifieke kwaliteitsinformatie geeft een indruk hoe een traject is geweest. Het is belangrijk om het juiste vertrekpunt te hebben en daar beginnen we nog steeds ieder gesprek mee: ‘Kloppen onze data met jullie data’? Zo bouwen we samen op en krijgen we de basis op orde.

Met elkaar in gesprek over data

Dit proces hebben we met de jeugdhulpaanbieders en de negen gezamenlijk inkopende gemeenten doorlopen. Vanuit het ZI2t voeren we met elke gemeente het gesprek of het voor hen herkenbare data zijn. Daar is wel een jaar overheen gegaan voordat we dat op orde hadden. Vervolgens kon het gesprek met de jeugdhulpaanbieders gaan over: ‘Wat betekent dat nu en hoe duiden we die data?’ Daarbij staat voor ons de volgende vraag centraal: ‘Werken de jeugdhulpaanbieders conform onze visie?’ We willen het liefst dat de juiste zorg op het juiste moment wordt ingezet en dat het kind en het gezin zonder jeugdhulp verder kunnen.

Op dezelfde manier zijn we begonnen met een kwaliteitsmonitor. In de kwaliteitsmonitor wordt de doelrealisatie en tevredenheid over de geleverde zorg vastgelegd. De cijfers en aantallen halen we uit vragenlijsten die door gezinnen en jeugdigen zijn ingevuld, maar de duiding komt uit de betekenis die we daaraan geven met gemeenten en jeugdhulpaanbieders en straks ook de duiding van cliëntvertegenwoordiging. Met elkaar hebben we daar gesprekken over, want het is belangrijk om het verhaal achter de cijfers te leren kennen. De verhalen zijn nodig om de data betekenis te geven, ervan te leren en het stelsel te verbeteren.

De aanpak van het ZI2T is geslaagd als we met onze partners goede gesprekken voeren - individueel en over het stelsel – met een goede inbreng van jeugdhulpaanbieders in de ontwikkeling van het stelsel tot gevolg. Het proces van datagedreven werken heeft tijd nodig en daar zitten we momenteel midden in. We maken zorgvuldig onze afwegingen en maken continue overwegingen welke stappen en gesprekken daarbij horen.


Animatie laptop met dashboard en daarop en omheen enkele personen.