Project Versterken Analyse Toegang Jeugd is van start!


De eerste bouwstenen zijn gelegd! In het najaar van 2023 zijn we in West-Brabant West enthousiast van start gegaan met het project ‘Versterken Analyse Toegang Jeugd’. Een project dat samen met het Expertteam van Spring is opgezet en gefinancierd wordt met middelen vanuit het Bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN).

In het project werken we vanuit een projectgroep samen met jeugdprofessionals, Spring, zorgaanbieders, gemeenten en ouders aan het optimaliseren van de analyse in de toegang. We kijken met elkaar breed naar wat het gezin nodig heeft, waardoor passende en doelmatige zorg voor de jeugdigen en ouders die dat nodig hebben kan worden ingezet.

Het project

De projectleider geeft samen met Spring het project vorm. Vanaf september zijn er diverse gesprekken gevoerd met gedragswetenschappers, ouders, zorgaanbieders, jeugdprofessionals en beleids- en/of kwaliteitsadviseurs. Zo zijn er inmiddels meeloopochtenden met de toegangen georganiseerd en zijn betrokkenen aangesloten bij overleggen en themabijeenkomsten. De bevindingen zijn eind 2023 vastgelegd in een rapportage. Daarin zijn drie oplossingsrichtingen geformuleerd:

  1. Procedureel: het proces in de toegang optimaliseren, zodat we een goede en brede analyse bevorderen.
  2. Inhoudelijk: inhoud verbeteren door te analyseren en luisteren, om de vraag achter de vraag te achterhalen en het formuleren van een duidelijke hulpvraag.
  3. Methodisch: optimaliseren en/of toevoegen van passende methodieken die ondersteunend zijn aan een brede analyse, waar ook naar de leefgebieden in de context van de hulpvraag wordt gekeken.

De projectgroep heeft deze oplossingsrichtingen met elkaar in de basis verder uitgewerkt, zodat op 19 februari de pilot in vijf gemeenten (Etten-Leur/Zundert, Roosendaal, Haldeberge en Woensdrecht) van start kon gaan.

Pilot

Met de pilot willen we op kleine schaal beproeven wat werkt, wat we los willen laten, wat we vast willen houden en wat we toe willen voegen op proces, inhoud en methodisch werken binnen de toegang jeugd. De bedoeling is dat deze bevindingen vervolgens in de regio West-Brabant-West worden uitgerold. Er zullen zo’n 60 casussen willekeurig geselecteerd worden voor deelname aan de pilot.

Hbo-training Gedeelde Verklarende Analyse (GVA)

De jeugdprofessionals zijn inmiddels getraind in de Transactionele Analyse, een theorie om tot een gezamenlijke taal te komen, die verbindende taal bevorderd en uitgaat van gezamenlijke besluitvorming. Eind februari vindt de hbo-training in de Gedeelde Verklarende Analyse (GVA) plaats door gedragswetenschappers uit onze regio in samenspraak met Molendrift en BEN.

Deze training wordt op hbo-niveau aangeboden en is een nieuwe ontwikkeling die landelijk wordt gevolgd. Dit maakt het mogelijk om hbo’ers in te zetten die in samenwerking met de gedragswetenschappers tot een GVA komen. De GVA gaat helpen om samen met ouders en kinderen een zorgvuldige uitvraag te doen. De eerste ervaringen in het land met deze methodiek zijn veelbelovend: zowel ouders, jeugdprofessionals als zorgaanbieders ervaren een grote meerwaarde in de brede uitvraag.

In de loop van het project willen we graag ouders en zorgaanbieders betrekken met hun ervaringen in de casuïstiek die binnen de pilot zijn opgepakt, zodat we eventuele ontwikkelpunten ook vanuit deze perspectieven goed kunnen meenemen.

Meedenken

We zijn op zoek naar één à twee ouders die mee willen denken in de doorontwikkeling van dit project. Voel jij daar als ouder iets voor? Of ken je een ouder die mee wil denken? Projectleider Jedidja Trouwborst komt graag met je in contact. Stuur haar een mail via j.trouwborst@zi2t.nl.