Slimmer: specialisme aan de voorkant


Een belangrijke rol die de gemeenten sinds de decentralisatie hebben, is de vraagverheldering en het inzetten van de juiste specialistische zorg. Hiervoor hebben we lokale toegangen ingericht met professionals met brede kennis. Nog te vaak zetten we vanuit die lokale toegangen specialistische jeugdhulp in gericht op het kind, terwijl we weten dat het kind niet altijd degene is die écht ondersteuning nodig heeft.

Soms is het nodig en beter om eerst onderliggende problematiek in het gezin op te lossen naast of in plaats van de inzet van specialistische jeugdhulp. Om ouders en jeugdigen beter te ondersteunen moeten we de specialismen van professionals in ons zorglandschap, even goed als de kracht binnen het eigen netwerk en kennis uit de andere domeinen, maximaal benutten. Soms is deskundigheid vanuit andere domeinen (zoals volwassenzorg) nodig om de juiste zorginschatting te kunnen maken. Die deskundigheid was al wel beschikbaar maar gaan we eerder en op een andere manier inzetten. Dat doen we door middel van een systeemgerichte aanpak waarbij ook andere domeinen zoals Wmo, Werk en Inkomen, Veiligheid en Onderwijs worden betrokken. Goed, integraal en domein overstijgend onderzoek naar de oorzaken van problemen is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

Professionals op specifieke zorgvragen

Een aantal gemeenten in onze regio heeft de afgelopen jaren al geëxperimenteerd met de inzet van professionals op specifieke zorgvragen. We leren daarvan en breiden dit vervolgens uit naar de rest van de regio. We versterken onder andere het regionale Expertteam en de experttafel. We verkennen hoe we deze specialismen beter kunnen betrekken bij een verklarende analyse aan de voorkant bij de toegangen. Indien nodig maken we afspraken met specialisten over consultatie en advies bij vraagverheldering. Deze afspraken landen in ontwikkeldocumenten die gaan over de gezamenlijke zorginschatting.

Uitgangspunten

  • Gebruik maken van kennis, ervaring en expertise
  • Afspraken over inzet
  • Eerdere en betere analyse (first time right)

Jeugdprofessionals:
‘Zet mij in, zodat ik kan excelleren’