Regiovisie 2022-2025


West-Brabant West heeft een Regiovisie opgesteld voor het doorontwikkelen van jeugdhulp conform de afspraken van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). We letten onder meer op de beschikbaarheid en continuïteit van zorg en maken afspraken binnen en buiten de regio om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen. De gemeenteraden in de negen gemeenten hebben het kader getoetst voordat we er vanaf 2022 ook echt mee aan de slag zijn gegaan.

Koersvast, op weg naar de nieuwe balans

Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West: basis voor doorontwikkeling jeugdhulp 2022-2025

Sinds november 2020 hebben betrokkenen bij de jeugdhulp een bijdrage geleverd aan het vormen van de Regiovisie. Met ondermeer ouders, jongeren, raadsleden, ketenpartners en professionals is gesproken en nagedacht over het verbeteren van jeugdhulp. Op basis van inzichten zijn noodzakelijke doorontwikkelingen geformuleerd.

Sterke en constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen. Lokaal, regionaal en bovenregionaal waar nodig. Een intensief en constructief traject met een stevige basis voor het jeugdbeleid voor de komende jaren. Met alleen de Regiovisie zijn we er nog niet. Het is een paraplu, een fundament. De uitvoering, uitwerking en ontwikkeling is stap 2. Daar werken we met alle partners hard aan door. Ook de komende jaren.

Uitgelicht

In de aanloop naar de Regiovisie hebben we met ouders en jongeren gesproken. Door het delen van hun ervaringen met jeugdhulp leverden zij een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van de kernwaarden voor de regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025

De periode 2022-2025 willen we gebruiken om ons jeugdhulpstelsel verder door te ontwikkelen aan de hand van de nieuwe inzichten die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Deze nieuwe inzichten worden verbonden aan de 4 kernwaarden en deze kernwaarden geven we handen en voeten.

Nieuws

Aan de slag