Regiovisie


Net als in andere jeugdhulpregio’s ontwikkelt West-Brabant West een Regiovisie voor het doorontwikkelen van jeugdhulp in West-Brabant West vanaf 2022. Sinds november 2020 hebben betrokkenen bij de jeugdhulp een bijdrage geleverd aan het vormen van de Regiovisie.

Met ondermeer ouders, jongeren, raadsleden, ketenpartners en professionals is gesproken en nagedacht over het verbeteren van jeugdhulp. Op basis van die inzichten zijn noodzakelijke doorontwikkelingen geformuleerd en is de Regiovisie in concept opgemaakt. Het document wordt, na een intensief en boeiend proces, klaargemaakt voor besluitvorming in het najaar van 2021, zoals het in de (VNG-resolutie) Norm voor Opdrachtgeverschap bedoeld werd.

Pijlers

  • Sterke en constructieve samenwerking tussen alle betrokkenen.
  • Lokaal, regionaal en bovenregionaal waar nodig.
  • Een intensief en constructief traject met -in afwachting van besluitvorming- een stevige basis voor het jeugdbeleid voor de komende jaren.

Met alleen de Regiovisie zijn we er nog niet. Het is een paraplu, een fundament. De uitvoering, uitwerking en ontwikkeling is stap 2. Daar werken we met alle partners hard aan door. Ook de komende jaren.


Hoe ging het traject?

Weten hoe West-Brabant West het traject heeft doorlopen? Lees het interview met projectleider Thomas Dijksman.