Balans: beschikbaarheid continuïteit financierbaarheid


In onze regio hebben we moeten ervaren wat het effect is van het wegvallen van een zorgaanbieder op het zorglandschap. Het heeft het belang van beschikbaarheid en continuïteit van zorg nog eens aangetoond. Ouders en jeugdigen moeten kunnen rekenen op een dekkend zorglandschap waarbij we inzetten op tijdige, passende en kwalitatief hoogwaardige zorg. Wachtlijsten zijn nog niet verdwenen, met name in specialistische zorg. Aanbieders hebben soms moeite om het aanbod beschikbaar te stellen, ook al heeft men de kennis en mogelijkheden in huis, vanwege onzekerheid over de afspraken met gemeenten. Gemeenten zien de kosten voor jeugdhulp toenemen, ondanks de succesvolle aanpak om zorg zo snel en licht mogelijk te laten zijn.

De komende jaren gaan we inzetten om de hiaten en knelpunten in ons zorglandschap op te lossen. Vanuit alle perspectieven wordt onderschreven dat we de jeugdhulp moeten afbakenen om te voorkomen dat er files ontstaan in de toegang tot zorg. Daarbij staan beschikbaarheid, continuïteit en betaalbaarheid van de zorg centraal. Welke zorg is nodig om ouders en jeugdigen goed te ondersteunen, hoe organiseer je passende zorg dichtbij zonder dat het teveel en te duur wordt? Hoe kunnen we de zorgaanbieders, die onze professionele partners zijn, in staat stellen om voldoende en tijdig aanbod te garanderen? En hoe bieden we ruimte om tot innovatie en doorontwikkeling van het behandel/begeleidingsaanbod te komen?

Zoeken naar balans

In gezamenlijk partnerschap zoeken we naar de balans tussen innovatie en ontwikkeling van de specialistische zorg, het afbakenen van wat we bieden binnen de jeugdzorg, tempering van de groeiende vraag en de zorg voor samenwerking met en een goede overgang naar andere wetgeving zoals Wlz en Wmo. We zullen afspraken moeten maken over de beschikbaarheid van bepaalde zorgfuncties. Daarbij willen we zorgaanbieders de ruimte en zekerheid bieden om voldoende aanbod beschikbaar te hebben en te blijven ontwikkelen naar betere zorgvormen.

Op basis van goede afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders zetten we professionals zo effectief en efficiënt mogelijk in en is passende zorg tijdig beschikbaar voor de jeugdigen en ouders (zoveel als dat kan) in onze regio. Zo maken we afspraken met onze aanbieders over tijdige afschaling van JeugdzorgPlus naar lichtere alternatieven binnen ons stelsel, is er een doorontwikkeling van de Experttafel en het Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN) en jagen we (digitale) innovatie aan door onder anderen in te zetten op hybride vormen van zorg.

Uitgangspunten

  • Gespreksmodel en vertrouwen als basis
  • (Boven)regionale afspraken over dekkend zorglandschap
  • Betaalbaarheid op korte- en lange termijn

Ouders:
‘Help eerst de gezinnen die de zorg het hardste nodig hebben en zet niet onnodig zorg in’