Beter samenspel, onderwijs en zorg


Een belangrijke factor in het leven en opgroeien van jeugdigen is het onderwijs, zij brengen veel tijd op school door. Scholen en leerkrachten zijn erop gericht kinderen hun talenten te laten ontdekken en zo goed mogelijk in te zetten, waarbij passende ondersteuning en versterking beschikbaar gesteld moeten worden wanneer dit nodig is. Voor een aantal jeugdigen of hun gezinnen is daarbij ook de ondersteuning vanuit de gemeente nodig. Dat is met name vanuit de Jeugdwet maar ook de betrokkenheid van Leerplicht, Wmo, Participatie of Veiligheid kan gewenst zijn.

De maatschappelijke lat komt steeds hoger te liggen. Van scholen, gemeenten en zorgaanbieders wordt verwacht dat zij hierop een antwoord bieden waardoor de druk op Passend onderwijs en de jeugdzorg groter wordt terwijl de budgetten beperkt zijn. Er zijn vanuit het onderwijs daarbij ook zorgen over de kwaliteit van de zorg, de doelgerichtheid en het behalen van de resultaten. Er zijn nog steeds thuiszitters en kinderen die niet de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Tijdige en passend ondersteuning

Om tijdig en passend ondersteuning te kunnen bieden aan jeugdigen en gezinnen is het samenspel tussen jeugdhulp en onderwijs van belang, deze moeten elkaar versterken. Als gelijkwaardige partners staan we voor belangrijke maatschappelijke opgaven zoals normaliseren versus vroegtijdig ingrijpen, terugdringen van het gebruik van zorg en het investeren in lichtere vormen om zwaarder te voorkomen. De komende jaren investeren we verder om de brug te slaan tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp. Gemeenten en onderwijs nemen samen de verantwoordelijkheid om te komen tot een slimmere aanpak om de kwaliteit van zorg te bevorderen en ondersteuning te richten op de jeugdigen en gezinnen die het echt nodig hebben.

Zo dichtbij mogelijk

We focussen ons op het zo dichtbij mogelijk organiseren van jeugdhulp, dus ook dicht bij het onderwijs. We zetten in op vroegtijdige lichte hulp waar mogelijk en passende specialistische zorg waar nodig om (langdurige) uitval uit onderwijs te voorkomen. Dit vragen we ook van de zorgaanbieders.

We verkennen samen met het onderwijs wat ieder vanuit zijn of haar deskundigheid en verantwoordelijkheid kan bieden en welke verantwoordelijkheid bij ouders ligt. Gemeenten bouwen aan een integrale aanpak (jeugdzorg, leerplicht, participatie, Wmo en veiligheid) en bundelen hun krachten met het onderwijs om zorg te dragen voor kinderen in complexe thuissituaties waar de veiligheid in het geding komt.

Uitgangspunten:

  • Gezamenlijke maatschappelijke opgave (waaronder aanpak thuiszitters i.s.m. Leerplicht)
  • Gemeenten en onderwijs bundelen hun krachten om de kwaliteit van zorg te bevorderen
  • Elkaar versterken door een gezamenlijke inzet rondom de jeugdige en het gezin
  • Normaliseren en het vroegtijdig inzetten van lichte hulp ter voorkoming van uitval uit het onderwijs

Onderwijs:
‘Laten we nog beter samenwerken, op basis van een gedeelde maatschappelijke opgave en verantwoordelijkheid’