Gebruik maken van data en inzichten


Er is behoefte aan flexibiliteit in het stelsel op basis van inzicht, ervaring en vertrouwen. Daarbij is nauwkeurige informatie nodig om te kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag, hiaten in het landschap en schaarste in het aanbod. Hiervoor is de samenwerking tussen zorgaanbieders, ouders en gemeenten onontbeerlijk. Maar ook de samenwerking met andere jeugdhulpregio’s.

Schaarse bovenregionale zorgfuncties vragen ook omgevingsbewustzijn van zowel gemeenten als zorgaanbieders. Als er in een bepaalde regio verblijfsvoorzieningen verdwijnen betekent dit soms een grotere instroom op een andere locatie of bij een andere aanbieder. Om te sturen op kwaliteit is het belangrijk dat we steeds meer weten over het verloop van jeugdhulp. De afgelopen jaren hebben we hierin geïnvesteerd met de ontwikkeling van dashboards en de kwaliteitsmonitor. Inmiddels zijn de systemen zo ingericht en gevuld dat ze betrouwbaar genoeg zijn om ook datagestuurd te gaan werken. De kennis en expertise van de professionals wordt aangevuld met trends en ontwikkelingen die uit de data blijken. Hierdoor kan steeds beter proactief gestuurd worden in plaats van reactief en kunnen trends en ontwikkelingen beter worden voorspeld.

Datagestuurd werken

De ervaringen met data en de daarop gebaseerde inzichten geven voldoende vertrouwen om meer datagestuurd te gaan werken. Dit valt of staat met een zorgvuldige en eenduidige werkwijze binnen de regio, maar met name in de kwetsbare segmenten van jeugdhulp (specialistische zorg, gedwongen hulpverlening, JeugdzorgPlus) ook bovenregionaal. Hierin zijn, met name in de praktische uitvoering nog slagen te maken. Samen met de zorgaanbieders, binnen en buiten onze regio, kunnen we zorgpaden van jeugdigen dan steeds beter volgen, verkennen en hiervan leren. Zo kan het zorglandschap zich blijven ontwikkelen om aan te sluiten bij de veranderende vraag.

Uitgangspunten

  • Data en kennis als onderdeel van beleid
  • Flexibiliteit in zorglandschap
  • Samenwerken op basis van inzichten
  • Samen leren

Ouders:
‘Evidence Based Practice betekent niet automatisch dat het voor mij werkt’