Uniforme afspraken


De gemeenten in de regio WBW hebben een gezamenlijk stelsel ontwikkeld en gezamenlijke afspraken gemaakt over de werkwijze in de lokale toegang tot jeugdhulp. Daarbij heeft elke gemeente de ruimte om, afgestemd op de lokale situatie, preventieve en algemene voorzieningen in te richten. De keerzijde van de ruime couleur locale is dat er in elke gemeente een ander aanbod is en dat dit de aansluiting tussen preventieve en specialistische zorg bemoeilijkt.

Ook bij de op- en afschaling van zorg. Daardoor worden mogelijkheden onvoldoende geboden of benut en worden ouders en jeugdigen van te veel of te lang afhankelijk van specialistische zorg. Verschillen in de werkwijze van de toegangen maken het voor zorgaanbieders ook onduidelijk wat zij van een gemeente kunnen verwachten.

Meer en vaker uniform werken voor alle gemeenten

De ambitie van de partners in de jeugdhulpregio WBW is zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van algemene en vrij toegankelijke voorzieningen en dit waar nodig aan te vullen met specialistische jeugdhulp. Een voorwaarde om deze verschuiving te kunnen maken van specialistische jeugdhulp naar het gebruik van algemene en preventieve voorzieningen is dat in alle gemeenten voldoende van deze voorzieningen aanwezig zijn. Alleen op die manier kunnen we vaker een alternatief bieden voor specialistische jeugdhulp; zolang we ouders en jeugdigen kunnen wijzen waar zij de ondersteuning ook kunnen krijgen. Daarmee versterken we de eigen kracht van ouders. Daarnaast maken we het werk voor zorgaanbieders makkelijker wanneer we in de lokale toegangen meer en vaker uniform werken.

Het aanbod van jeugdhulp met verblijf is schaars in onze provincie. We maken met zorgaanbieders afspraken over de beschikbaarheid van deze zorgfunctie. Met naastgelegen jeugdhulpregio’s voeren we het gesprek over de continuïteit. Een voorbeeld van zorg op bovenregionaal niveau zijn de afspraken rondom JeugdzorgPlus waarin we met provincie Zeeland en jeugdhulpregio West-Brabant Oost intensief samenwerken.

Afspraken met de gemeenten

De komende jaren maken we met negen gemeenten uniforme afspraken over welke algemene en vrij toegankelijke voorzieningen er in alle gemeenten aanwezig zijn om jeugdigen en hun gezinnen op een laagdrempelige manier te ondersteunen. We maken daarin duidelijke afspraken over welke voorzieningen we als gemeenten willen inkopen en waar we vinden dat ouders en/of andere partijen aan de lat staan. Om de aansluiting tussen specialistische zorg en vrij toegankelijke voorzieningen, waaronder de lokale toegang, beter te kunnen maken wordt er meer afgestemd tussen de lokale toegangen en waar mogelijk worden hier uniforme werkwijzen of richtlijnen ontwikkeld. Elke gemeente blijft een eigen koers behouden, maar successen worden sneller integraal overgenomen om zo het effect maximaal te kunnen benutten.

Uitgangspunten

  • Betrouwbaar partnerschap
  • Uniformiteit in de uitvoering
  • Collectieve basis
  • Administratieve lasten

Jeugdigen:
'Ontmoeting van jeugdigen in vergelijkbare situaties kan helpen om ervaringen uit te wisselen en een sociaal netwerk te bouwen'