Omschrijving intensiteiten Hoogcomplexe zorg


Dit is een richtlijn voor indeling van hulpvragen in de intensiteiten in Hoogcomplexe zorg.

Intensiteiten A en B

Jeugdigen in intensiteit A en B zijn kinderen die overwegend niet verblijven in een residentiële setting. Tijdelijke opschaling naar een residentiële voorziening behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden, maar in principe is er voor deze jeugdigen huisvesting buiten de residentiële zorg, bijvoorbeeld thuis, in het sociaal netwerk of in pleegzorg. Bij intensiteiten A en B wordt verwacht dat jeugdigen na afronding van het arrangement uitstromen uit niet vrij toegankelijke zorg, zo nodig met opvolgende intensieve ondersteuning vanuit de gemeentelijke toegang. De nadruk in intensiteiten A en B ligt op intensieve, systeemgerichte behandeling.

Intensiteiten C, D en E

Voor jeugdigen in intensiteiten C, D en E is een financiële component opgenomen voor huisvesting. De jeugdige heeft geen mogelijkheid om thuis, (begeleid) zelfstandig, in het netwerk of in pleegzorg te wonen, en woont daarom op locatie van de jeugdhulpaanbieder. Om die reden betreffen intensiteiten C, D en E jaartarieven. Aanbieders kunnen voor al deze cliënten aantonen dat alle wegen zijn bewandeld om een andere vorm van huisvesting te vinden dan de residentiële plaatsing, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van netwerkonderzoeken, eigen kracht conferenties, zelfstandig wonen en mogelijkheden bij verschillende pleegzorgorganisaties. Daarnaast dient de jeugdhulpaanbieder de Jeugdprofessional ervan te overtuigen, dat intensieve ambulante behandelvarianten gericht op het thuis laten wonen van jeugdigen niet effectief of niet toereikend zijn.


Bij toekenning van de intensiteiten C, D en E heeft de aanbieder recht op het volledige tarief, ook wanneer de jeugdige in het jaar uitstroomt uit zorg. Wanneer wordt verwacht dat de jeugdige niet het hele jaar in zorg zal zijn, wordt hier bij bepaling van het tarief rekening mee gehouden door te kiezen voor een lagere intensiteit dan men had gekozen wanneer de jeugdige naar verwachting het hele jaar in zorg had gezeten.


Bij toekenning van de intensiteiten C, D en E heeft de aanbieder recht op het volledige tarief, ook wanneer de jeugdige in het jaar uitstroomt uit zorg. Wanneer wordt verwacht dat de jeugdige niet het hele jaar in zorg zal zijn, wordt hier bij bepaling van het tarief rekening mee gehouden. Er wordt rekening mee gehouden door het kiezen voor een lagere intensiteit dan men had gekozen, wanneer de jeugdige naar verwachting het hele jaar in zorg had gezeten.

Om de financiële druk bij gemeente en aanbieder te spreiden worden de jaartarieven in intensiteiten C, D en E per maand uitbetaald. Echter, dit moet niet verward worden met tranches in het kader van duurzaam. Hoogcomplex kent geen duurzaam variant, omdat de regio van mening is dat alle kinderen in hoog complexe zorg perspectief op uitstroom uit zorg geboden moet worden.


Jeugdigen die uitsluitend een vorm van huisvesting binnen de niet vrij toegankelijke zorg ontvangen, zonder een intensief behandeltraject, vallen in intensiteit C.

Intensiteit E is uitsluitend bestemd voor jeugdigen met de zwaarste zorgvraag in de regio. Voor deze jeugdigen moet zo spoedig mogelijk duidelijk worden of zij recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg, of dat zij daadwerkelijk zorg vanuit de Jeugdwet moeten krijgen. Intensiteit E kan hooguit éénmaal per jeugdige worden ingezet. In het opvolgend jaar moet de zorg hebben geresulteerd in uitstroom, dan wel afschaling naar een goedkopere intensiteit.

Toekenning tarief

Afhankelijk van de specifieke zorgvraag en de maatwerkaanpak die door de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders wordt voorgesteld, wordt in overleg met de Jeugdprofessional het best passend tarief gekozen uit de vijf intensiteiten. In het geval van intensiteiten C, D en E wordt jaarlijks voor de cliënt bepaald welke intensiteit het best past. Aangezien we in hoog complex ervan uitgaan dat de intensieve systeemgerichte behandeling plus de sociaal domein brede aanpak vanuit de gemeente leidt tot verbetering. Zal in het opvolgend jaar voor een cliënt die aanvankelijk in intensiteiten D of E was geplaatst uitstroom uit zorg mogelijk zijn, ofwel een lager tarief afdoende zijn. De gemeente zal gaan monitoren op het bereiken van uitstroom uit zorg en het verlagen van zorgkosten.

Andere financieringsbronnen

Het is niet mogelijk om door middel van stapelingen (hoogcomplex-hoogcomplex dan wel hoogcomplex-laagcomplex), een combinatie met landelijk transitiearrangement, maatwerkoffertes of door een aanvullend budget vanuit de PGB andersoortige prijsafspraken te maken voor de inzet van hoogcomplexe zorg. Ook kan geen acuut, perspectief of intensief arrangement in laag complex volgen binnen 12 maanden na bevestiging door de gemeente van afsluiting van het hoog complex arrangement, eventuele nazorg valt binnen de scope van de opdracht.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 22-11-2022