Samenhang Hoogcomplex en andere zorgvormen


Jeugdigen en gezinnen die Hoogcomplexe zorg ontvangen kunnen ook te maken hebben met andere vormen van jeugdhulp of zorgvormen. Hoe deze met elkaar samenhangen wordt hier beschreven.

Crisiszorg

In principe is een arrangement Acuut alleen bedoeld voor jeugdigen die voor het eerst, vanuit een spoedeisende situatie, instromen in zorg. Vervolgens vindt triage plaats en wordt bepaald of een jeugdige een (laag- of Hoogcomplex) zorgtraject ingaat.


Tijdens het zorgtraject is de jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk voor een passende invulling die het totaal van de specialistische hulpvraag omvat. Dat betekent dat zodra een arrangement is overeengekomen, de jeugdhulpaanbieder ook verantwoordelijk is voor het oppakken dan wel financieren van spoedeisende jeugdhulp die zich voordoet tijdens het zorgtraject.

De regio West-Brabant West oriënteert zich tijdens de looptijd van de overeenkomst Hoogcomplex op een gewijzigde aanpak van toeleiding naar en oppakken van spoedeisende zorg.

Relatie Passend onderwijs

School maakt een groot deel uit van het sociale leven van jeugdigen. School wordt gezien als onderdeel van het systeem van de jeugdige. Wanneer wordt gesproken over een systeemgerichte aanpak, is het afstemmen van een eenduidige aanpak met het onderwijs hier een integraal onderdeel van. Voor wat betreft financiering van zorg in school die behoren bij de taken voor Passend onderwijs, wordt verwacht dat jeugdhulpaanbieders hier met samenwerkingsverbanden eigenstandig afspraken over maken.


Wanneer een kind tijdelijk volgens Jeugdprofessional, IB’er èn leerplichtambtenaar niet naar school kan, wordt dit getoetst door een door het college van B&W aangewezen onafhankelijk arts. Mocht schooluitval nodig zijn, dan heeft dit altijd een tijdelijke aard en blijft het kind ingeschreven op zijn huidige school. Van school wordt verwacht dat er actief wordt meegewerkt aan re-integratie in het onderwijs. De (combinatie van) jeugdhulpaanbieder betrekt het onderwijs in de systeemgerichte behandeling van het gezin. Zo nodig kan dagbesteding tijdelijk onderdeel zijn van het arrangement, maar dagbesteding kan niet zonder systeemgerichte behandeling worden ingezet in uitvallerstrajecten.


Uitvallers met perspectief

Financiering van uitvallerstrajecten kan alleen plaatsvinden wanneer:

  • Jeugdige aantoonbaar ingeschreven staat op school. De school heeft met het samenwerkingsverband overlegd hoe in de voorgaande periode het maatwerkonderwijs is vormgegeven. Voor de jeugdige is vanuit de school in overleg met het samenwerkingsverband een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld, waarin de school aangeeft hoe wordt toegewerkt naar terugkeer naar het onderwijs. Ook omschrijft de school hoe het onderwijs tijdens het zorgtraject vorm krijgt.
  • Het gezin en Jeugdprofessional stellen gezamenlijk een gezinsplan op, waarin de doelen zijn opgenomen voor het gezin, steunend netwerk, voorliggend veld en de Jeugdprofessional en verwachtingen voor de jeugdhulpaanbieder.
  • Vanuit de Jeugdwet wordt behandeling ingezet voor de niet onderwijs gerelateerde problematiek. Dagbesteding kan tijdelijk deel uitmaken van het zorgtraject. Echter blijft het organiseren van een onderwijslocatie primair een verantwoordelijkheid van het onderwijs en wordt zo spoedig als mogelijk gestreefd naar terugkeer naar school, al dan niet op een alternatieve locatie.
  • Leerplicht is bekend met de problematiek van de jeugdige en akkoord met de oplossingsrichting.
  • Het zorgtraject gefinancierd vanuit de Jeugdwet is altijd gericht op uitstroom. Deze jeugdigen worden niet in een Duurzaam arrangement geplaatst.
  • Gezien de relatief korte duur van het hoog complexe traject en de multidisciplinaire aanpak gaan we ervan uit dat het tarief intensiteit A, hooguit intensiteit B in hoog complex toereikend moet zijn.


Een aanbieder komt niet in aanmerking voor financiering bij doorverwijzing vanuit een arts of ander indicatiesteller waarbij het plan van school, betrokkenheid van leerplicht en een compleet gezinsplan ontbreken.


Uitvallers conform LPW 5a

Een zeer kleine groep jeugdigen valt daadwerkelijk langdurig uit, conform de bedoeling van Leerplichtwet artikel 5a. Om in aanmerking te komen voor financiering moet de jeugdhulpaanbieder ook voor deze kinderen een gezamenlijke aanpak kunnen overleggen door school, het samenwerkingsverband, de Jeugdprofessional en leerplicht, inclusief een gezinsplan van het gezin. Daarnaast wordt de langdurige uitval getoetst door een door het college aangewezen onafhankelijk arts

Samenhang Landelijk transitiearrangement

Het Landelijk Transitiearrangement (LTA) is een set aan afspraken die landelijk wordt gemaakt om er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. De LTA-afspraken worden gemaakt op basis van prestatiebekostiging, en sluiten niet goed aan op het stelsel Zorg voor jeugd West-Brabant West.


Van de (combinaties van-) jeugdhulpaanbieders in Hoogcomplexe zorg wordt verwacht dat alle zware zorgvragen kunnen worden beantwoord. Daarom wordt verondersteld dat er niet of nauwelijks nog gebruik zal worden gemaakt van het landelijk transitiearrangement.

Samenhang JeugdzorgPlus

De regio West-Brabant West stuurt op afname van het gebruik van JeugdzorgPlus.

Daarom worden aanbieders aangemoedigd om een oplossingsgericht maatwerkaanbod te maken voor jeugdigen in deze doelgroep vanuit hoogcomplex dat, al dan niet met gebruik van een voorlopige machtiging, wordt ingezet voor een rechtelijke doorverwijzing naar JeugdzorgPlus wordt uitgesproken.

Verschuiving naar laagcomplex

Bij het bepalen van de tarieven is ook gekeken naar de grens tussen laag- en Hoogcomplex. Op basis van de analyse van stapeling en hoogte van zorgkosten op cliëntniveau is geconcludeerd dat een aantal vormen van zorg met ingang van 2018 niet langer in aanmerking komt voor hoog complex, mits er naast de omschreven problematiek geen andere zware zorgvraag speelt:

  • Vechtscheidingsproblematiek
  • Specialistische GGz
  • Aanpak voor jonge kinderen met noodzaak tot verpleging


Deze vormen van zorg kunnen wel onderdeel zijn van de zorgvraag in Hoogcomplex, maar niet als zelfstandige problematiek worden opgevoerd als Hoogcomplexe zorgvraag. De tarieven in laagcomplex zijn hierop aangepast.


Pagina functies

Mail de redactie

Laatste update: 22-11-2022