Jeugdhulpstelsel


De transitie van de jeugdzorg (overgang van Rijk naar gemeenten) in 2015 ging gepaard met een forse bezuiniging op het budget. Om jeugdzorg efficiënter te organiseren en financieel houdbaar te maken moesten gemeenten een ander stelsel voor jeugdzorg moeten inrichten (de transformatie van jeugdzorg).

Jeugdprofessional

De regio West-Brabant West heeft dit gedaan door in de lokale toegang tot zorg de nieuwe functie van Jeugdprofessional in te richten, die niet alleen indicaties stelt maar juist een groot deel van de ambulante ondersteuning op zich neemt. Van de (niet vrij toegankelijke) jeugdhulp die daar (mogelijk) op volgt verwachten wij maatwerk en een systeemgerichte aanpak.

Nieuwe normaal

De regio streeft naar maximale benutting van de eigen kracht en het netwerk. Hierbij zoeken we naar een ‘nieuwe normaal’, waarbij het gezin door de Jeugdprofessional gestimuleerd wordt in eerste instantie oplossingen binnen de eigen sociale kring te zoeken alvorens aanspraak wordt gemaakt op zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. Bij de nieuwe normaal hoort ook dat de gemeente of zorgaanbieder zo mogelijk ouders en netwerk handvaten aanreikt hoe om te kunnen gaan met stoornissen of beperkingen van het kind om zo inzet van niet vrij toegankelijke zorg voor de jeugdige zo veel als mogelijk te beperken. De regio steekt actief in op het oplossen en verminderen van problematiek. Problemen die zich uiten bij de jeugdige kan zijn oorsprong hebben bij het kind zelf, bij de ouder, of bij beide. Aan alle partijen is het de opdracht om de bron van de problemen te bestrijden.

Kinderlijk eenvoudig

Doel van de regio was om een volkomen transparant en ‘kinderlijk eenvoudig’ systeem te maken, dat ook recht doet aan de complexiteit van de inhoud van zorg. Het jaar 2015 was een overgangsjaar, waarin twee halve systemen naast elkaar bestonden: het oude systeem met de veelheid aan declaratiecodes èn het nieuwe systeem van de Jeugdhulpcatalogus. Met de Jeugdhulpcatalogus als instrument in de doorverwijzing is de omschakeling gestart van ‘aanbodgericht’ naar ‘zorgvraaggericht’ denken waaruit de zorgprofielen en intensiteiten zijn ontstaan. De volgende stap was het concreet maken van resultaatafspraken en is de regio overgestapt op outputbekostiging met vastgestelde tarieven.

Uitgelicht

De Jeugdhulpcatalogus helpt de betrokken professionals om ‘zorgvraaggericht’ in plaats van ‘aanbodgericht’ te denken.

West-Brabant West hanteert het Gespreksmodel. Dit model houdt in dat we samenwerken op basis van dialoog met alle betrokkenen. De jeugdige, het gezin, het netwerk en waar nodig de jeugdhulpaanbieder en/of jeugdzogwerker.

Nieuws

Aan de slag